מזכירת העמותה

מזכירת העמותה – מפקחת באופן כללי על ענייני העמותה.
אחראית לפרוטוקולים של הועד המנהל והאסיפה הכללית של העמותה; מנהלת התכתבות רשמית מול גופים ובעלי מקצוע שונים; משרתת מכוח תפקידה כחברה בכל הועדות על פי דעתה של הנהלת העמותה ומפיקה תוכניות ופרוטוקולים לישיבות; מקבלת בקשות לחברות ותודיע על כל כניסה לחברות.
מזכירת העמותה תפעל תוך התייעצות עם יו"ר העמותה ובהנחייתו.
תביא לתשומת לבם של היו"ר וחברי הועד המנהל של העמותה כל עניין הנחשב לנחוץ להפעלתו ההולמת של הארגון.