מוסדות העמותה

הועד המנהל

העמותה מנוהלת ומאורגנת על-ידי ועד מנהל כמחויב בחוק העמותות. בהתאם לתקנון, הבחירות לועד המנהל מתקיימות בכל שנתיים וחבריו מתכנסים אחת לחודש לדון בנושאים שעל הפרק ולטפל בניהול השוטף.

לטובת ייעול קבלת ההחלטות, מספר החברים בועד המנהל יהיה תמיד אי-זוגי. חברי העמותה המוגדרים כ"חברי זהב" זכאים אוטומטית למושב בועד המנהל.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

ועדת הביקורת

ועדת הביקורת היא גוף חובה בכל עמותה לפי חוק העמותות ומטרתה לבצע פיקוח רציף ובקרה תמידית על פעילות העמותה, להבטחת השקיפות, ניקיון-הכפיים והמנהל התקין. חברי ועדת הביקורת הם לכל הפחות חמישה במספר ונבחרים על ידי האסיפה הכללית.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

ועדות משנה

ועדות המשנה הן ועדות מקצועיות שתחומי עיסוקיהן והרכבן נקבעים על-ידי האסיפה הכללית. ועדות אלה לוקחות אחריות על ניהול היבטים מסוימים בפעילות העמותה ובכלל זה ועדה לגיוס תרומות, ועדת משמעת, ועדת פעילויות תרבות ורווחה, ועדת רכישות והתקשרויות ועוד נוספות.

השאיפה היא שחברי כל ועדה יהיו בעלי ניסיון בתחום עליו היא אמונה לטובת תפקוד מיטבי קצירת הישגים. על אף שמספר החברים בכל ועדת משנה מוגבל, כל חבר עמותה שחפץ בכך מוזמן לתרום מיכולותיו ולשתף פעולה עם פעילות ועדות המשנה.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית של עמותת "האדומים" מורכבת מכלל חברי העמותה ומתכנסת באופן סדיר אחת לשנה. האסיפה היא מנגנון קבלת ההחלטות המרכזי של העמותה וחבריה מצביעים בנושאי תקציב, מינויים, תכניות פעולה והחלטות אסטרטגיות נוספות. כל חבר עמותה זכאי לקול אחד בהצבעות האסיפה הכללית, מלבד חברי זהב – הזכאים למספר מוגדל של קולות בהתאם לסכום כספי אותו השקיעו.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

בעלי תפקידים

  • יו"ר עמותה: מתפקד כמנהל הבכיר של העמותה. תחת תחומי אחריותו נמצאים ייצוג ענייני העמותה מול גורמים חיצוניים, ניהול ישיבות ההנהלה ואסיפות החברים, הפעלת חברי הועד המנהל ובעלי התפקידים המרכזיים והובלת יוזמות ושינויים הן בעמותה והן במועדון הפועל תל-אביב בגבולות סמכותו. בתוך כך, יו"ר העמותה יהיה קשוב תמיד לרצונותיהם, שאיפותיהם ודעותיהם של האוהדים האדומים בין אם הם חברים בעמותה ובין אם לאו. מעל הכל, יו"ר העמותה יהיה מחויב לערכי המועדון ויפעל לאורם.
  • מזכירת העמותה: אחראית על ניהולה השוטף והתקין של העמותה, כולל ניהול המשרדים. מתוקף תפקידה, מזכירת העמותה חברה בכלל הועדות (בהתאם לשיקול דעתו של הועד המנהל), מפקחת ומתפעלת את הצד הטכני ובכלל זה רישום פרוטוקולים וניהול סדר היום. כמו כן, מזכירת העמותה מנהלת את מצבת חברי העמותה ואחראית לרישום חברים חדשים, שימור החברים הותיקים והוצאה אל הפועל של מבצעי גיוס בתחום זה.
  • גזבר העמותה: המנהל הכלכלי והממונה הבכיר על תקציב העמותה. בעל הסמכות המרכזית לביצוע תשלומים והזרמת כספים ליוזמות ומטרות שונות של העמותה, בהתאם להנחיות הועד המנהל והיו"ר. במסגרת זאת, גזבר העמותה מנהל רישום שוטף של הפעולות הכספיות – ההוצאות וההכנסות – של העמותה, מגיש עדכונים עתיים ודו"ח שנתי תוך הקפדה על שקיפות מול חברי העמותה המבקשים גישה לנתונים אלה.
  • דובר העמותה: אחראי על הקשר עם התקשורת מטעם העמותה. כמומחה בתחומו, דובר העמותה ישמש כנציג הרשמי של העמותה בעת מתן תגובות הוא הוצאת הודעות לתקשורת מטעמה, כשהוא מייצג בדבריו את ענייניהם ומסריהם של העמותה וחבריה. כלל ההופעות בתקשורת ובמקביל כלל הפניות מצד גופי התקשורת לעמותה יגיעו ויזכו למענה על ידי הדובר.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

חברי הועד המנהל: 

נעם ברנדר- יושב ראש העמותה

דני בילקר – גזבר העמותה

יובל לידור – דובר העמותה

מנכ"ל – יורם קדם

עידן לוי

שרה מוזס

יעקב (קיקו) רחמינוביץ

אלי פסטמן

אבי רוזנברג

חברי ועדת ביקורת:

זיו פרשקולניק

דני לונשטיין