יו"ר עמותה

יו"ר עמותה – מנהל באופן כללי את ענייני העמותה. היו"ר מנהל את הישיבות של הנהלת העמותה ואסיפת החברים השנתית ואחראי לקשרי החוץ וניהול ענייני הפנים של העמותה תוך שיתוף חברי הנהלה במשימות ייחודיות.
יו"ר יפעל כמנהל הכללי של העמותה ויביא לתשומת לבם של חברי הנהלת העמותה ושל החברים כל עניין הנחשב לנחוץ להפעלתו ההולמת של הארגון.
באחריות יו"ר לוודא פעילות שוטפת ומוצלחת של כל מרכביה של העמותה ומשתתפיה.
יו"ר העמותה ייזום מהלכים חדשניים לקידומה ויפעיל את חבריה ואת חברי הוועד לקידום יעדיה.